September 2022

KURSSTART
Stilles Qi Gong - Drachentorschule
MO 26.9.2022 18.00 - 20.00 Uhr 150 Euro/Monat
(September-November)
Dao Weg MI 28.9.2022 18.00 - 20.20 Uhr  
WORKSHOP
Stilles Qi Gong - Drachentorschule
FR 30.9.2022 17.00 - 20.00 Uhr  

Oktober 2022

Stilles Qi Gong - Drachentorschule MO 3.10.2022 18.00 - 20.00 Uhr 150 Euro/Monat
(Sept - Nov)
Dao Weg MI 5.10.2022 18.00 - 20.20 Uhr  
SEMINAR
Dao Weg
FR + SA 07.10. + 08.10.2022 FR
17.00 - 20:00 Uhr
SA
10.00 - 18.00 Uhr
260 Euro/Monat
(Sept - Nov)
Stilles Qi Gong - Drachentorschule MO 10.10.2022 18.00 - 20.00 Uhr  
Dao Heilkunst - Innere Kultivierung MI 12.10.2022 17.00 - 21.00 Uhr 300 Euro/Monat (Sept - Dez; Dao Weg includierd)
Herzjuwel MO 17.10.2022 18.00 - 20.00 Uhr Dana: 30 Euro
Dao Weg MI 19.10.2022 18.00 - 20.20 Uhr  
WORKSHOP
Stilles Qi Gong - Drachentorschule
SA 22.10.2022 10.00 - 18.00 Uhr  

November 2022

SEMINAR
Dao Weg
FR + SA 4. + 5.11. FR 17.00 - 20.00 Uhr
SA 10.00 - 18.00 Uhr
260 Euro/Monat
(Sept - Nov)
Stilles Qi Gong - Drachentorschule MO 7.11.2022 18.00 - 20.00 Uhr 150 Euro/Monat
(Sept - Nov)
Heilkunst - Innere Kultivierung MI 9.11.2022 17.00 - 21.00 Uhr 300 Euro/Monat
(Sept - Dez)
Herzjuwel
Buddhistische Geistesschulung
MO 14.11.2022 18.00 - 20.00 Uhr Dana: 30 EUR
Dao Weg MI 16.11.2022 18.00 - 20.20 Uhr  
WORKSHOP
Stilles Qi Gong - Drachentorschule
FR 18.11.2022 17.00 - 20.00 Uhr  
Dao Weg MI 23.11.2022 18.00 - 20.20 Uhr  
Stilles Qi Gong - Drachentorschule
BONUSABEND
MO 28.11.2022 18.00 - 20.00 Uhr kostenlos
Dao Weg MI 30.11.2022 18.00 - 20.20 Uhr  

Dezember 2022

Dao Heilkunst - Innere Kultivierung
Seminar
FR + SA 9. + 10.12.2022 FR + SA 10.00 - 18.00 Uhr 300 Euro/Monat
(Sept - Dez)
Herzjuwel MO 12.12.2022 18.00 - 20.00 Uhr Dana: 30 Euro

© - Copyright 2015, Michael Reisenhofer, 1160 Wien, Kendlerstr. 43/19